Dotacja 5 000 zł do domowej mini elektrowni

Każda osoba fizyczna może uzyskać do 5 000 zł dofinansowania z Programu Mój Prąd na własną mini elektrownię fotowoltaiczną

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Należy przygotować elektroniczne wersje poniższych dokumentów, a następnie  załączyć je do wniosku:

  • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO),
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Wypełnić wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem portalu GOV.PL (zakładka „Skorzystaj z programu Mój prąd”)
  • Dołączyć wymagane załączniki
  • Wysłać dokumenty: wniosek z załącznikami (online lub listownie)

Usługa złożenia wniosku o dofinansowanie jest bezpłatna.

Masz pytania? Zadzwoń

+48 503 136 076

Dokumenty do pobrania

Sharp

Huawei

Q.Cells

Fronius